مقالات

مقالات علمی

ردیفعنواننشریهشمارهتاریخملاحظات
۱رابطه‌ رشد نواحی‌ مختلف‌ مغز با رشد شناختی‌اطلاعات‌ علمی‌۲۰ و ۲۱ششم‌اسفند ۱۳۷۰
۲نقش‌ تعالیم‌ مذهبی‌ در آرامش‌ روانی‌ماهنامه‌ تربیت‌نخست‌دهم‌مهر ۱۳۷۳
۳میز گرد جوانان‌ جامعه‌ و ارزشها(۱)ماهنامه‌ تربیت‌نخست‌دهم‌مهر ۱۳۷۳
۴نقش‌ خود رهبری‌ و خود نظم‌ جویی‌ در تربیت‌ عقلانی‌ کودک‌مجموعه‌ مقالات‌‌ سمپوزیوم‌ــــآبان‌ ۱۳۷۰انتشارات‌ تربیت‌
۵آیا تعلیم‌ از تربیت‌ جداستاطلاعات‌ــــمرداد ۷۳۳/۶/۷۳
۶ردیابی‌ حافظه‌ در دوران‌ جنینیهمشهری‌ـــتیر ماه‌ ۷۳۲۳/۴/۷۳
۷وابستگی‌، مانع‌ تربیت‌ استاطلاعات‌۲۰۲۶۹مرداد ۷۳۲۷/۵/۷۳
۸مراقبت‌های‌ عاطفی‌ در نوزادان‌پیک‌ ماما۳۰ و ۳۱بهار و زمستان‌ ۷۴فصلنامه‌
۹چرا کودک‌ شما بی‌اشتهاست‌؟همشهری‌۶۷۳آذر
۱۰بررسی‌ تحول‌ ظرفیت‌ عملیاتی‌ و رابطه‌ آن‌ با تحول‌ قضاوت‌ اخلاقی‌فصلنامه‌ تعلیم‌ و تربیت‌۲۶۷۰تابستان‌
۱۱تحول‌ رفتار دزدی‌ در کودک‌تربیت‌دوم‌ششم‌آبان‌ ۶۹
۱۲عوامل‌ روانی‌ بی‌اشتهایی‌ در کودکان‌اطلاعات‌ علمی‌۱۴هفتم‌آذر ۷۱
۱۳رابطه‌ تحول‌ اخلاقی‌ با تحول‌ شناختی‌ کودکان‌تربیت‌تابستان‌هفتم‌۷۱
۱۴رابطه‌ تحول‌ اخلاقی‌ با تحول‌ شناختی‌ در کودکان‌تربیت‌اول‌هشتم‌مهر ۷۱
۱۵مفهوم‌ مرگ‌ در تردد کودکان‌رشد معلم‌۹۱۱خرداد ۷۱
۱۶تحول‌مفهوم‌دروغگویی‌درکودکان‌(باتاکیدبرجنبه‌ روان‌شناختی‌آن‌)تربیت‌دهم‌هشتم‌تابستان‌ ۷۲
۱۷تحول‌ مفهوم‌ مرگ‌ در نزد کودکان‌ و نوجوانان‌تربیت‌دهم‌هشتم‌تابستان‌ ۷۲
۱۸هشتاد نکته‌ تربیتی‌ در تربیت‌ دینی‌ کودکان‌تربیت‌دهم‌۷۳۷۲
۱۹نکات‌ تربیتی‌ در بکارگیری‌ روش‌ تشویق‌ در تعلیم‌ و تربیت‌تربیت‌اول‌۷۲مهر ۷۲
۲۰بحثی‌ درباره‌ جایگاه‌ فعالیتهای‌ پرورشی‌ در نظام‌ جدید آموزش‌ متوسطهتربیت‌۳۱۰آذر ۷۳
۲۱بهداشت‌ روانی‌ کودک‌ در مقابله‌ با استرس‌ فقدان‌تربیت‌دهم‌۷۳تابستان‌ ۷۳
۲۲تربیت‌ چه‌ چیز نیست‌؟!اطلاعات‌ـــ۷۳۲/۴/۷۳
۲۳اندر ضرورت‌ تربیت‌ خاموشتربیت‌۹۹خرداد ۷۳
۲۴جایگاه‌ هدایت‌ تحصیلی‌ در نظام‌ جدید آموزش‌ متوسطه‌ و ارتباط‌ آن‌ با سیستمهای‌ توسعه‌ کشور (اول‌ و دوم‌)اطلاعات‌ـــ۷۳۱۲/۸/۷۳
۲۵گستره‌ ارزشها در چرخه‌ تحول‌ روانی‌ ـ اجتماعی‌خلاصه‌مقالات‌سمپوزیوم‌سوم‌آبان‌ ۱۳۷۱ـــ
۲۶بررسی‌ استدلال‌ قضاوت‌ اخلاقی‌ افراد در برابر سرنوشت‌ محتوم‌ بیماران‌ رو به‌ مرگ‌ (آتانازی‌)کنگره‌ اخلاق‌ پزشکی‌اولین‌تابستان‌ ۷۲انتشارات‌
۲۷تربیت‌ کردن‌، مانع‌ تربیت‌ شدن‌ است‌!اطلاعات‌ـــ۲۳/۴/۷۳ـــ
۲۸پول‌ تو جیبی‌ آری‌ یا نه‌رسالت‌ـــتابستان‌ ۷۴گفتگو
۲۹رابطه‌ میان‌ رشد اخلاقی‌ و شناختی‌ کودکان‌ ۴ تا ۸ ساله‌سمپوزیوم‌ جایگاه‌ تربیت‌ـــآبان‌ ۱۳۷۰ـــ
۳۰جایگاه‌ نوجوانی‌ در گستره‌ تحولات‌ روانی‌ ـ زیستی‌، اجتماعی‌سمینار مسائل‌ جوانان‌ و نوجوانان‌اردیبهشت‌۷۲دانشگاه‌ آزاد اصفهان‌ خوارسگان‌
۳۱زندگی‌ با سپرده‌های‌ متروک‌همشهری‌ـــمهرماه‌ ۷۳۲۸/۷/۷۳
۳۲گفتن‌، آموزش‌ دادن‌ نیست‌!اطلاعات‌ـــمهرماه‌ ۷۳۲۸/۷/۷۳
۳۳مراقبت‌های‌ عاطفی‌ در نوزادان‌ (قسمت‌ ۴)پیک‌ ماما۲۸ و ۲۹بهار و تابستان‌۷۳فصلنامه‌
۳۴اهمیت‌ نقش‌ اخلاقی‌ پرستاران‌ در مراقبت‌های‌ عاطفی‌ نوزادان‌کنگره‌ سراسری‌اخلاق‌ پرستاری‌مهرماه‌ ۷۳خلاصه‌ مقالات‌
۳۵تشویق‌ بیرونی‌، مانع‌ خودانگیختگی‌ است‌ (قسمت‌ دوم‌)رشد معلم‌۳آذر ۱۳۷۳ـــ
۳۶“تربیت‌ عاریه‌ای‌” مانع‌ از تربیت‌ طبیعی‌ است.اطلاعات‌ـــمهر ماه‌ ۷۳۱۴/۷/۷۳
۳۷در تربیت‌ از تب‌ حرف‌ بازایستیم‌اطلاعات‌ علمی‌ـــ۷۳آذر
۳۸تشویق‌ مانع‌ خودانگیختگی‌ است‌. (قسمت‌ اول‌)رشد معلم‌۲۱۳آبان ۷۳
۳۹میز گرد جوانان‌، جامعه‌ و ارزشها(۲)تربیت‌۲۱۰آبان ۷۳
۴۰مقابله‌ روانی‌ کودک‌ با استرس‌ فقدان‌تربیت‌۱۰تابستان ۷۳ـــ
۴۱مراقبت‌های عاطفی (۳)پیک ماما۲۹۱۰بهار و تابستان ۷۳
۴۲ارزشها در تعلیم‌ و تربیت‌فرهنگ‌ آفرینش‌اول‌۲۵۱۱/۸/۷۳
۴۳هشدارها و نکته‌های‌ تربیتی‌ (تربیت‌ از زاویه‌های‌ دیگر)کتابچه‌ـــ۱۳۷۴انجمن‌اولیاومربیان‌
۴۴حافظه‌ در دوران‌ جنینی‌ و نوزادی‌ ۴ ۹اطلاعات‌ علمی‌۴۹بهمن‌ ۷۳
۴۵ذهن‌ مدرسه‌ای‌ نشده‌اطلاعات‌۲۰۴۰۹۱۳۷۳۱۳/۱۱/۷۳
۴۶تربیت‌ جذبه‌ای‌اطلاعات‌ـــ۱۳۷۳۲۰/۱۱/۷۳
۴۷در تربیت‌ از تب‌ حرف‌ بازایستیم‌ (۶)تربیت‌سال‌ نهم‌۲سال‌ ۷۳
۴۸اضطراب‌ پیش‌ از تولداطلاعات‌۱۱سال‌ نهم‌شهریور ۷۳
۴۹تربیت‌ کردن‌ مانع‌ تربیت‌ شدن‌اطلاعات‌۲۰۴۲۱تیرماه ۷۳۲۳/۴/۷۳
۵۰گستره‌ کارکرد مشاوره‌ در نظام‌ جدید آموزش‌ متوسطه‌اطلاعات‌۲۰۲۵۸مرداد ۷۳ـــ
۵۱خانه‌، مدرسه‌…ابرارـــمهر ۷۳مصاحبه ۱۰/۷/۷۳
۵۲نکات‌ تربیتی‌ در بکارگیری‌ روش‌ تشویق‌ و تنبیه‌ماهنامه‌ تربیت‌سال‌ نهماول‌ مهر ۷۲ـــ
۵۳جایگاه‌ تربیت‌ در نظام‌ جدیدماهنامه‌ تربیت‌سال دهمسوم آذر ماه ۷۳ـــ
۵۴به‌ مناسبت‌ سالروز تاسیس‌ امور تربیتی‌ماهنامه‌ تربیت‌۱مهر ۷۳ـــ
۵۵انضباط‌ اجتماعی‌ در دانش‌ آموزان‌ماهنامه‌ تربیت‌چهارمدی ماه ۷۳ـــ
۵۶چرا کودک‌ شما بی‌اشتها ستروز هفتم‌ ضمیمه‌ همشهری‌۶آبان ۷۳۲۷/۸/۷۳
۵۷تعلیم‌ و تربیت‌ وارونه‌اطلاعاتـــدی ماه ۷۴۴/۱۰/۷۴
۵۸بهداشت‌ روانی‌ کودک‌ در مواجهه‌ با مرگ‌اطلاعات علمی۲دهمآذر ۷۴
۵۹آموزش‌ مانع‌ خلاقیت‌ است‌فصلنامه مدیریت۲سومتابستان ۷۴
۶۰تعلیم‌ و تربیت‌ وارنه‌رشد معلمــــــسال ۷۴
۶۱تربیت‌ بیرونی‌ مانع‌ تربیت‌ درونی‌ است‌اطلاعات۲۰۶۹۹۱۹ بهمن ۷۴ـــ
۶۲تربیت‌ چه‌ چیز نیست‌رشد معلم۴دی ماه ۷۴ـــ
۶۳گفتگو با نشریه‌ ارزش‌ها پیرامون‌ تعلیم‌ و تربیت‌ اسلامی‌نشریه ارزشها۲آبان ۷۵ـــ
۶۴آموزش‌ و پرورش‌ و توسعه‌ فرهنگیخلاصه‌ مقالات‌ــــــمعاونت پژوهشی وزارت ارشاد
۶۵نقش ایمان در بهداشت روانیاصلاح و تربیت۲۳سال دومآذر ۷۵
۶۶موانع فهم تربیتاطلاعات۲۰۹۱۰آبان ۷۵۱۷/۸/۷۵
۶۷زیبایی شناسی و تربیتاطلاعاتـــسال ۷۵۳۱/۳/۷۵
۶۸ملاحظاتی پیرامون تربیت دینیماهنامه تربیت۷فروردین ۷۵ـــ
۶۹کارکرد نظام آموزش و پرورش در تربیت اجتماعیرشد معلم۱مهر ۷۵ـــ
۷۰کارکرد نظام آموزش و پرورش در تربیت اجتماعیرشد معلم۲آبان ۷۵ـــ
۷۱نگاهی تازه به متون کهن (مدرسه ما به این چار دیوار گوشتی) (۱)نگاه۷۸آذر ۷۵ـــ
۷۲نگاهی تازه به متون کهن (تعلیم وتربیت طلب مدار …) (۲)نگاه۷۸آذر ۷۵ـــ
۷۳نگاهی تازه ببه متون کهن (آن را برون انداز واز این پر شو) (۳)نگاه۷۹دی ۷۵ـــ
۷۴آیا می‌دانید؟ (هزار و یک نکته نهفته در تربیت)پیوند۲۰۵آبان ۷۵ـــ
۷۵اکسیر نگاه در تربیتماهنامه تربیت۵بهمن ۷۵ـــ
۷۶تحول حافظه و هوشخبرنامه پژوهش۲۳بهار ۷۵ـــ
۷۷چه هراسی دارد تربیت کردنپیوندـــدی ۷۵ـــ
۷۸آموزش علیه آموزشرشد معلم۶بهمن ۷۵ـــ
۷۹روزه تربیت (چگونه تربیت نکنیم)اطلاعاتـــرمضان ۷۵۱۱/۱۱/۷۵
۸۰رسالت معلم, انتقال دانش یا منشرشد معلم۷اسفند ۷۵ـــ
۸۱آدمی از راه کاستن رشد می‌کند و نه افزودن(۴)نگاه۸۰دی ۷۵ـــ
۸۲تربیت بدون واسطهنگاه۸۱بهمن ۷۵ـــ
۸۳هرکسی را سیرتی است در تربیت(۵)نگاه۸۲بهمن ۷۵ـــ
۸۴روزه تربیت (چگونه تربیت نکنیم)اطلاعاتـــرمضان ۷۵۱۱/۱۱/۷۵
۸۵رسالت معلم, انتقال دانش یا منشرشد معلم۶اسفند ۷۵ـــ
۸۶آدمی از راه کاستن رشد می‌کند و نه افزودن (۷)نگاه۸۰دی ماه ۷۵ـــ
۸۷تربیت بدون واسطه (۸)نگاه۸۱بهمن ۷۵ـــ
۸۸هر کسی را سیرتی است در تربیت (۹)نگاه۸۲بهمن ۸۵ـــ
۸۹تحول حافظه و هوش در کودکانفصلنامه اندیشه و رفتار۴بهار ۷۵مجله روان‌پزشکی
۹۰هزار و یک نکته نهفته در تربیت (۱)پیوند۲۰۵آبان ۷۵ـــ
۹۱این علم‌ها همچون پیمودن آب دریاست در تاس (۱۳)نگاه۸۳اسفند ۷۵ـــ
۹۲تحول حافظه در گذار از دوره پیش عملیاتی به … دوره عملیات منطقی عینیپژوهشنامه آموزشی۲۳بهار ۷۵چکیده تحقیقات
۹۳تربیت اسلامی فعلیت یافتن درون مایه‌های فطریارزش‌هادومآبان ۷۵گفتگو
۹۴پنجره‌ای رو به شماآفتاب گردان۷۷۹اسفند ۷۵۲۶/۱۱/۷۵
۹۵باز هم نگاهی دیگر به تربیتاطلاعات۲۰۱۲اسفند ۷۵۲۶/۱۱/۷۵
۹۶فراموشی خوب است!کیهانـــتیرماه ۷۶صفحه مدرسه
۹۷هنر دوست داشتنکیهانـــتیرماه ۷۶صفحه مدرسه
۹۸آیا تربیت علم است؟فصلنامه حوزه و دانشگاهـــتیرماه ۷۶صفحه مدرسه
۹۹کاشکی تهی بودندی از آن هذیانهارشد معلم۷فرویدن ۷۶ـــ
۱۰۰تعلیم و تربیت از یاد رفتهرشد معلم۸اردیبهشت ۷۶ـــ
۱۰۱هزار و یک نکته نهفته در تربیت (۲)پیوند۲۱۱اردیبهشت ۷۶ـــ
۱۰۲هزار و یک نکته نهفته در تربیت (۳)پیوند۲۱۲خرداد ۷۶ـــ
۱۰۳گفتگو با کیهان پیرامون هدایت شغلیکیهانـــ۳/۳/۷۶مصاحبه
۱۰۴بهترین سخن آن است که مفید باشد نه بسیار(۱۰)نگاه۹۱تیر ۷۶ـــ
۱۰۵اندر حکایت هدایت شغلینگاه۸۸خرداد ۷۶ـــ
۱۰۶حکمت‌های گم شده در تربیت (۱۱)نگاه۸۷خرداد ۷۶ـــ
۱۰۷یک قدم از خود فراتر نه تا شادی‌ها بینی (۱۲)نگاه۸۵اردیبهشت ۷۶ـــ
۱۰۸گر تو هیچ خط ندانستی تو را خط می‌آموختم (۱۴)نگاه۹۰تیرماه ۷۶ـــ
۱۰۹سؤال نیکو نیمی از علم استکیهانـــخرداد ۷۶صفحه مدرسه
۱۱۰آموخته‌هایی که در یاد می‌مانندکیهانـــخرداد ۷۶صفحه مدرسه
۱۱۱بزرگترین تفریحکیهانـــخرداد ۷۶صفحه مدرسه
۱۱۲اندیشه‌آموزی یا اندیشه‌ورزیکیهانـــخرداد ۷۶صفحه مدرسه
۱۱۳تأثیر تلویزیون بر کودک (گفتگو)ابرارـــتیرماه ۷۶۲۵/۴/۷۶
۱۱۴اندرستایش جهل! (۱۵)نگاه۹۱تیرماه ۷۶ـــ
۱۱۵تربیت از مفروضه‌های موهوم تا واقعیت‌های موجودرشد معلم۳آذر ۷۷ماهنامه
۱۱۶یک کنایه و صد اشاره (۴)فرزند سالم۱۶دی ۷۷ماهنامه
۱۱۷یک کنایه و صد اشاره (۵)فرزند سالم۱۷بهمن ۷۷ماهنامه
۱۱۸بازگشت به کودکیرشد معلم۴دی ۷۷ماهنامه
۱۱۹یک کنایه و صد اشاره (۳)فرزند سالم۱۵آبان ۷۷ماهنامه
۱۲۰آموختن برای زیستن یا زیستن برای آموختن؟تربیت۵بهمن ۷۷ماهنامه
۱۲۱به فرهنگ باشد روان تندرستپیام مشاور۲زمستان ۷۷فصلنامه
۱۲۲تفکر شهودی در کودکانپژوهشننامه ادبیات کودک و نوجوان۱۰زمستان ۷۷فصلنامه
۱۲۳خطا محوری بستر درست اندیشیحوزه و دانشگاه۱۴ و ۱۵بهار و تابستان ۷۷فصلنامه
۱۲۴ذهن آموزش ندیده!رشد معلم۷فروردین ۷۸ماهنامه
۱۲۵تعلیم وتربیت رقابت مدار یا رفاقت مدار؟تربیت۷فروردین ۷۸ماهنامه
۱۲۶تربیت بیرونی مانع تربیت درونی استرشد معلم۷فروردین ۷۸ماهنامه
۱۲۷قلب تربیت نشده!تربیت۱۰تابستان ۷۸ماهنامه
۱۲۸موسیقی و تربیت (۱)تربیت۸اردیبهشت ۷۸ماهنامه
۱۲۹موسیقی و حرکات موزون(۲)تربیت۹خرداد ۷۸ماهنامه
۱۳۰راز و رمز شنیدن و گوش فرادادنرشد معلم۱مهر ۷۸ماهنامه
۱۳۱تربیت طربناک (۱)تربیت فروردین ۷۹ 
۱۳۲تربیت طربناک (۲)تربیت اردیبهشت ۷۹ 
۱۳۳آموزش و پرورش یکپارچهرشد معلم۴دی ماه ۸۰ماهنامه
۱۳۴آزاد و تربیتنشریه پژوهش۱فرودین ۸۲کانون پرورشی
۱۳۵انشا و بازیمجموعه کتاب‌های نگارش۱ نشر لوح زرین
۱۳۶ضرورن “پرنکردن“ اوقات فراغتنشریه پیوند۲۸۵تابستان ۸۲نشر پیوند
۱۳۷بررسی نتایج پرلز ۲۰۰۱فصلنامه تعلیم و تربیت بهار ۸۴پژوهشکده تعلیم و تربیت
۱۳۸اجتماعی کردن مانع اجتماعی شدن استفصلنامه تربیت اسلامی (قم)   
۱۳۸اجتماعی کردن مانع اجتماعی شدن استفصلنامه تربیت اسلامی (قم)   
۱۳۹مقایسه مبانی نظری و مهندسی خواندن در مطالعات بین‌المللی RCS-PISA-ABC-PIRLSپژوهشنامه آموزشی۹۱ و ۹۲دی و بهمن ۱۳۸۵پژوهشگاه
۱۴۰معرفی اجماعی مطالعات بین‌المللی تیمز ۲۰۰۷ و پرلز ۲۰۰۶پژوهشنامه آموزشی۹۴ و ۹۵فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۵پژوهشگاه
۱۴۱جلوه‌های طبیعت، نمادی برای آموزش و نمایش مرگ به کودکانروشناندفتر چهارمپائیز ۱۳۸۵کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
۱۴۲نقش علوم تربیتی در ادبیات کودکماهنامه کودک و نوجوان۱۰۲-۱۰۳اسفند ۱۳۸۴ و فروردین ۱۳۸۵وزارت ارشاد
۱۴۳همزیستی تخیل و واقعیتنشست تخصصی نشریه کودک و نوجوان۱۰۲-۱۰۳اسفند ۱۳۸۴ و فروردین ۱۳۸۵ 
۱۴۴نظره جدیده الی العلاقه بین ابحث التربوی و العمل التربویالحیاه الطیبه۱۶خریف ۲۰۰۴م،۱۴۲۵ ه.ق 
۱۴۵التحولات الجدیده فی التربیه الدینیه اللطلابالحیاه الطیبه۱۵صیف ۲۰۰۴م،۱۴۲۵ ه.ق 
۱۴۶التربیه فعل هدایه أم محاولات منع دراسه فی الموائمه بین التربیه و الطبیعهالحیاه الطیبه۱۵صیف ۲۰۰۴م،۱۴۲۵ ه.ق 
۱۴۷Impact of PIRLS in IRANProgress in Reading Literacyیک۲۰۰۷IEA
۱۴۸PIRLS Encylopedia IRANEncylopediaدوم۲۰۰۷IEA
۱۴۹نوجوانی و پدیده عشقروشنانپنجم۱۳۸۶ 
۱۵۰ضرورت بازگشت به زبان رمز و نمادروشنانششم۱۳۸۶ 
۱۵۱جایگاه و روند عملکرد دانش‌آموزان ایران در مطالعه تیمز و پرلزپزوهشنامه آموزشی۱۰۴آذر ۱۳۸۷ 
۱۵۲ذهن ورزی یا ذهن اندوزی در ادبیات کودک و نوجوان (تحول نگری در برابر تراکم نگری)روشنانهشتم۱۳۸۸کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
۱۵۳گزارش اجمالی مهمترین یافته‌های ملی و بین‌المللی تیمز ۲۰۰۷ویژه نامه تیمز آذر ۱۳۸۷پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
۱۵۴نتایج مطالعه بین‌المللی پیشرفت سواد خواندن پرلز ۲۰۰۶ویژه نامه پرلز آذر ۱۳۸۷پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
۱۵۵جایگاه و روند عملکرد دانش‌آموزان ایران در تیمز و پرلزپژوهشنامه آموزشی آذر ۱۳۸۷ – شماره ۱۰۴پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
۱۵۶ذهن ورزی یا ذهن اندوزیروشناننهمپاییز ۱۳۸۸کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
۱۵۷حس دینی به سبک کودکیروشناندهم۱۳۸۹کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

مقالات ارائه شده در جوامع علمی

ردیف عنوان محل ارائه ناشر تاریخ
۱ رابطه رشد اخلاقی و هوش در کودکان اولین سمپوزیوم جایگاه تربیت تربیت آبان ۶۹
۲ نقش خودرهبری و خودنظم‌جویی در تربیت … دومین سمپوزیوم جایگاه تربیت تربیت آبان ۷۰
۳ گستره‌ ارزش‌ها در دوره‌ نوجوان‌ سومین‌ سمپوزیوم‌ جایگاه‌ تربیت‌ تربیت‌ آبان‌ ۱۳۷۱
۴ بررسی‌ تحول‌ مفهوم‌ مرگ‌ نزد کودکان‌ و نوجوانان‌ (استرس‌ فقدان‌) دومین‌ سمپوزیوم‌ استرس‌ (انسیتوروان‌ پزشکی‌) دانشگاه‌ علوم‌پزشکی‌ایران‌ بهمن‌ ۱۳۷۱
۵ آتانازی‌ در اخلاق‌ پزشکی‌ بررسی‌ تحول‌ قضاوت‌ اخلاقی‌ کنگره‌ بین‌المللی‌ اخلاق‌ پزشکی‌ مرکز مطالعات‌ و تحقیقات‌ پزشکی‌ تیرماه‌ ۱۳۷۲
۶ جایگاه‌ نوجوان‌ و تحولات‌ زیستی‌ روانی‌ ـ اجتماعی‌ سمینار بررسی‌ مسائل‌ جوانان‌ معاونت‌ پژوهشی‌ دانشگاه‌ آزاد اردیبهشت‌۱۳۷۲
۷ اخلاق‌ پرستاری‌ و مراقبت‌های‌ عاطفی‌ نوزادان‌ کنگره‌ سراسری‌ اخلاق‌ پرستاری‌ مرکزمطالعات‌وتحقیقات‌ اخلاقی‌پزشکی‌ مهرماه‌۱۳۷۳
۸ تربیت‌ هادی‌ در برابر تربیت‌ عایق‌ همایش‌ تربیت‌ در سیره‌ و کلام‌ امام‌علی‌(ع‌) مرکزمطالعات‌تربیت‌ اسلامی‌ قم‌ ۱۳۸۰
۹ دین‌دهی یا دین‌یابی همایش آسیب‌شناسی تربیت دینی پژوهشکده تعلیم و تربیت دی ۸۰
۱۰ ارائه یافته‌های مطالعه بین‌المللی پیشرفت سواد خواندن ۲۰۰۱ همایش هفته پژوهش پژوهشکده تعلیم و تربیت دی ۸۲
۱۱ ارائه یافته‌های تیمز ۲۰۰۷ و پرلز ۲۰۰۶ همایش هفته پژوهش پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش آذر ۱۳۸۷
۱۲ ارائه یافته‌های تیمز پیشرفته ۲۰۰۸ همایش هفته پژوهش پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش آذر ۱۳۸۸
۱۳ مقایسه دانش‌آموزان دوزبانه و یک زبانه در سواد خواندن تبریز، مرکز پژوهشی تعلیم و تربیت کاربردی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش اسفند ۱۳۸۸
۱۴ مقایسه عملکرد سواد خواندن دانش‌آموزان دوزبانه آموزش‌دیده پیش‌دبستان و فاقد آموزش پیش‌دبستان تبریز، مرکز پژوهشی تعلیم و تربیت کاربردی پژوهشگاه تعلیم و تربیت کاربردی تبریز اسفند ۱۳۸۸
۱۵ چیستی سلامت معنوی (معنویت درونی و برونی) مرکز تعلیم و تربیت اسلامی (قم) پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش اردیبهشت ۱۳۸۸

نگارش مقدمه برای کتابهای تألیف شده دیگران

ردیف عنوان ناشر تاریخ
۱ کدام‌ شخصیت‌، کدام‌ شغل‌ انجمن‌ اولیاء و مربیان‌ زمستان‌ ۷۳
۲ اردوهای‌ پرورشی‌ قدیانی‌ پائیز ۷۳
۳ دفتر ثبت‌ ستادهای‌ تربیتی‌ معاونت‌ پرورشی‌ پائیز ۷۳
۴ مجموعه‌ مقالات‌ سمپوزیوم‌ انتشارات‌ تربیت‌ پائیز ۷۴
۵ چکیده‌ مقالات‌ مجامع‌ علمی‌ ۱ تا ۵ انتشارات‌ تربیت‌ پائیز ۷۳
۶ توصیه‌های‌ سومین‌ مجمع‌ علمی‌ انتشارات‌ تربیت‌ پاییز ۷۴
۷ توصیه‌های‌ چهارمین‌ مجع‌ علمی‌ انتشارات‌ تربیت‌ پاییز ۷۴
۸ حرفه‌ مناسب‌ شما چیست‌؟ ترجمه‌ دکتر حسینیان‌ و دکتر یزدی‌ ۷۵
۹ اختلالات‌ روانی‌ کودکان‌ و نوجوانان‌ ترجمه‌ دکتر امین‌ الله‌ فاضل‌ و علی‌ کریمی‌ ۷۵
۱۰ سلامت‌ جنسی‌ (کلیدهای‌ تربیت‌ کودکان‌) نشر صابریان ۸۱
۱۱ در آینه‌ی‌ نمایش‌ مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری ۸۱
۱۲ کلیدهای‌ آموزش‌ و مراقبت‌ از سلامت‌ جنسی‌ کودکان‌ و نوجوانان‌ ترجمه سارا رئیسی طوسی نشر صابرین ۸۲
۱۳ کلیدهای مراقبت از نوجوانان در اینترنت نشر صابرین ۸۳
۱۴ زنان هوشمند می‌دانند … نشر صابریان ۸۴
۱۵ چهره‌های متفاوت مردان نشر صابریان ۸۴

عناوین آثار پژوهشی

ردیف عنوان ناشر تاریخ ملاحظات
۱ بررسی مراحل تحول شناختی در کودکان ۶ تا ۱۴ ساله دفتر مشاوره ۷۰
۲ بررسی سلسله مراتب ارزش‌ها در مربیان و دانش‌آموزان دفتر مشاوره ۷۱
۳ بررسی مراحل دوست‌یابی در نزد کودکان و نوجوانان دفتر مشاوره ۷۲
۴ بررسی آتانازی و درک مفهوم آن در کودکان وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی ۷۲
۵ بررسی تحول مفهوم مرگ در نزد کودکان انستیتو روان‌پزشکی ۷۲
۶ راهبردهای عملی در ترازیابی مراحل اخلاقی کودکان دفتر مشاوره ۷۲
۷ بررسی رابطه تحول هوش و حافظه در کودکان ۴ تا ۸ ساله دفتر مشاوره ۷۳
۸ بررسی حافظه در گذار از دوره پیش عملیاتی به دوره عملیات منطقی عینی دفتر مشاوره ۷۴
۹ بررسی توانایی خواندن در کودکان پایه‌های چهارم دبستان پژوهشکده‌ تعلیم‌ و تربیت‌ ۸۰ مطالعه‌ بین‌المللی‌ پرلز ۲۰۰۱
۱۰ بررسی‌ اجمالی‌ نتایج‌ ملی‌ و بین‌المللی‌ پرلز ۲۰۰۱ پژوهشکده‌ تعلیم‌ و تربیت‌ ۸۳ مطالعه‌ بین‌المللی‌ پرلز ۲۰۰۱
۱۱ گستره‌ و ابعاد مفهوم‌ خواندن‌ با تأکید بر مطالعه‌ پرلز ۲۰۰۱ پژوهشکده‌ تعلیم‌ و تربیت‌ ۸۳ مطالعه‌ بین‌المللی‌ پرلز ۲۰۰۱
۱۲ نمونه‌ای از متن‌های قابل انتشار آزمون پرلز ۲۰۰۱ پژوهشکده‌ تعلیم‌ و تربیت‌ ۸۳ مطالعه‌ بین‌المللی‌ پرلز ۲۰۰۱
۱۳ بررسی اجمالی نتایج مطالعه بین‌المللی پیشرفت سواد خواندن پرلز ۲۰۰۱ پژوهشکده‌ تعلیم‌ و تربیت‌ ۸۳ مطالعه‌ بین‌المللی‌ پرلز ۲۰۰۱
۱۴ Survey Report (PIRLS 2001) پژوهشکده‌ تعلیم‌ و تربیت‌ تابستان ۸۱ مطالعه‌ بین‌المللی‌ پرلز ۲۰۰۱
۱۵ Impact of RIRLS in IRAN پژوهشکده‌ تعلیم‌ و تربیت‌ تابستان ۸۳ مطالعه‌ بین‌المللی‌ پرلز ۲۰۰۱
۱۶ بررسی اجمالی نتایج مطالعه بین‌المللی پیشرفت سواد خواندن پرلز ۲۰۰۱ پژوهشکده‌ تعلیم‌ و تربیت‌ تابستان ۸۳ مطالعه‌ بین‌المللی‌ پرلز ۲۰۰۱
۱۷ بررسی نتایج مطالعه بین‌المللی پیشرفت سواد خواندن پرلز ۲۰۰۱ (ویژه سازمان پژوهش) پژوهشکده‌ تعلیم‌ و تربیت‌ تابستان ۸۳ مطالعه‌ بین‌المللی‌ پرلز ۲۰۰۱
۱۸ گزارش اجمالی از عملکرد ده مدرسه برتر در پرلز ۲۰۰۱ پژوهشکده‌ تعلیم‌ و تربیت‌ تابستان ۸۳ مطالعه‌ بین‌المللی‌ پرلز ۲۰۰۱
۱۹ بررسی عملکرد ده مدرسه برتر ایران در پرلز ۲۰۰۱ پژوهشکده‌ تعلیم‌ و تربیت‌ زمستان ۸۲ مطالعه‌ بین‌المللی‌ پرلز ۲۰۰۱
۲۰ مجموعه گزارش‌های فنی پرلز ۲۰۰۱ (ترجمه) پژوهشکده‌ تعلیم‌ و تربیت‌ زمستان ۸۳ مطالعه‌ بین‌المللی‌ پرلز ۲۰۰۱
۲۱ گزارش عملکرد دانش‌آموزان ایران در آزمون‌های ادبی و اطلاعاتی پرلز ۲۰۰۱ پژوهشکده‌ تعلیم‌ و تربیت‌ بهار ۸۳ مطالعه‌ بین‌المللی‌ پرلز ۲۰۰۱
۲۲ مقایسه نتایج ملی و بین‌المللی پیشرفت سواد خواندن در پرلز ۲۰۰۱ پژوهشکده‌ تعلیم‌ و تربیت‌ بهار ۸۳ مطالعه‌ بین‌المللی‌ پرلز ۲۰۰۱
۲۳ مطالعه‌مهمترین عوامل مرتبط با پیشرفت سواد خواندن در پرلز ۲۰۰۱ پژوهشکده‌ تعلیم‌ و تربیت‌ بهار ۸۳ مطالعه‌ بین‌المللی‌ پرلز ۲۰۰۱
۲۴ گزارش نتایج عملکرد دانش‌آموزان ایرانی با عملکرد بالا در مقایسه با دانش‌آموزان با عملکرد پایین در پرلز ۲۰۰۱ پژوهشکده‌ تعلیم‌ و تربیت‌ بهار ۸۳ مطالعه‌ بین‌المللی‌ پرلز ۲۰۰۱
۲۵ گزارش عملکرد دانش‌آموزان ایرانی در آزمون‌های ادبی اطلاعاتی پرلز ۲۰۰۱ پژوهشکده‌ تعلیم‌ و تربیت‌ بهار ۸۳ مطالعه‌ بین‌المللی‌ پرلز ۲۰۰۱
۲۶ گستره و ابعاد مفهوم خواندن با تأکید بر چارچوب مطالعه پرلز پژوهشکده‌ تعلیم‌ و تربیت‌ بهار ۸۳ مطالعه‌ بین‌المللی‌ پرلز ۲۰۰۱
۲۷ گزارش تفصیلی (مقایسه بین ۳۵ کشور) جداول و رتبه کشورها در پرلز ۲۰۰۱ براساس متغیرهای مؤثر و رتبه توسعه یافتگی آنها پژوهشکده‌ تعلیم‌ و تربیت‌ بهار ۸۳ مطالعه‌ بین‌المللی‌ پرلز ۲۰۰۱
۲۸ یافته‌های دیگری از پرلز ۲۰۰۱ (۳) بررسی متغیرهای پیشینه‌ای پژوهشکده‌ تعلیم‌ و تربیت‌ بهار ۸۳ مطالعه‌ بین‌المللی‌ پرلز ۲۰۰۱
۲۹ مقایسه مبانی نظری و مفهومی سواد خواندن در پروژه‌های PIRLS, PISA, ABC پژوهشکده‌ تعلیم‌ و تربیت‌ پاییز ۸۳ مطالعه‌ بین‌المللی‌ پرلز ۲۰۰۱
۳۰ نظرسنجی اجمالی از دانش‌آموزان ابتدایی پایه چهارم در باره ترجمه‌های اولیه متون آزمون پرلز ۲۰۰۱ پژوهشکده‌ تعلیم‌ و تربیت‌ پاییز ۸۳ مطالعه‌ بین‌المللی‌ پرلز ۲۰۰۱
۳۱ گزارش اجمالی مقایسه عملکرد کشورهای صنعتی و توسعه یافته با سایر کشورهای شرکت کننده در پرلز ۲۰۰۱ براساس شاخص‌های توسعه پژوهشکده‌ تعلیم‌ و تربیت‌ پاییز ۸۳ مطالعه‌ بین‌المللی‌ پرلز ۲۰۰۱
۳۲ گزارش نتایج عملکرد دانش‌آموزان ایرانی با عملکرد بالا در مقایسه با دانش‌آموزان با عملکرد پایین در پرلز ۲۰۰۱ پژوهشکده‌ تعلیم‌ و تربیت‌ پاییز ۸۳ مطالعه‌ بین‌المللی‌ پرلز ۲۰۰۱
۳۳ بررسی عوامل مؤثر در سواد خواندن در جوامع صنعتی پرلز ۲۰۰۱ پژوهشکده‌ تعلیم‌ و تربیت‌ پاییز ۸۳ مطالعه‌ بین‌المللی‌ پرلز ۲۰۰۱
۳۴ گزارش ناظران ملی از اجرای مقدماتی ۲۰۰۶ کیفیت کنترل پژوهشکده‌ تعلیم‌ و تربیت‌ بهار ۸۴ مطالعه‌ بین‌المللی‌ پرلز ۲۰۰۱
۳۵ گزارش نظرسنجی از دانش‌آموزان در پرلز ۲۰۰۶ پژوهشکده‌ تعلیم‌ و تربیت‌ بهار ۸۴ مطالعه‌ بین‌المللی‌ پرلز ۲۰۰۱
۳۶ رتبه‌بندی عملکرد دانش‌آموزان ایران در مرحله مقدماتی پرلز ۲۰۰۶ پژوهشکده‌ تعلیم‌ و تربیت‌ بهار ۸۴ مطالعه‌ بین‌المللی‌ پرلز ۲۰۰۱
۳۷ نظرسنجی اجمالی از دانش‌آموزان ابتدایی پایه چهارم در باره ترجمه‌های اولیه متون آزمون پرلز ۲۰۰۶ پژوهشکده‌ تعلیم‌ و تربیت‌ بهار ۸۴ مطالعه‌ بین‌المللی‌ پرلز ۲۰۰۱
۳۸ ارزیابی چارچوب و ویژگی‌های مطالعه پرلز ۲۰۰۶ پژوهشکده‌ تعلیم‌ و تربیت‌ تابستان ۸۴ مطالعه‌ بین‌المللی‌ پرلز ۲۰۰۱
۳۹ گزارش اجمالی از عملکرد ده مدرسه برتر در مرحله مقدماتی پرلز ۲۰۰۶ پژوهشکده‌ تعلیم‌ و تربیت‌ مطالعه‌ بین‌المللی‌ پرلز ۲۰۰۱
۴۰ گزارش استخراج تنوع و فراوانی خطاهای اجرایی هماهنگ‌کنندگان و مجریان استانی در اجرای مرحله مقدماتی پرلز ۲۰۰۶ پژوهشکده‌ تعلیم‌ و تربیت‌ مطالعه‌ بین‌المللی‌ پرلز ۲۰۰۱
۴۱ گزارش موارد اصلاحی متن‌های ترجمه شده ادبی و اطلاعاتی مرحله مقدماتی پرلز ۲۰۰۶ پژوهشکده‌ تعلیم‌ و تربیت‌ مطالعه‌ بین‌المللی‌ پرلز ۲۰۰۱
۴۲ گزارش مراحل اجرایی مرحله مقدماتی پرلز ۲۰۰۶ پژوهشکده‌ تعلیم‌ و تربیت‌ مطالعه‌ بین‌المللی‌ پرلز ۲۰۰۱
۴۳ گزارش ناظران ملی از اجرای مرحله مقدماتی پرلز ۲۰۰۶ براساس فرم ثبت مشاهدات کیفیت کنترل اجرا پژوهشکده‌ تعلیم‌ و تربیت‌ مطالعه‌ بین‌المللی‌ پرلز ۲۰۰۱
۴۴ گزارش نظرسنجی از دانش‌آموزان شرکت کننده در مرحله مقدماتی پرلز ۲۰۰۶ در باره مواد آزمون پرلز الف: متن‌های ادبی ب: متن‌های اطلاعاتی پژوهشکده‌ تعلیم‌ و تربیت‌ مطالعه‌ بین‌المللی‌ پرلز ۲۰۰۱
۴۵ رتبه‌بندی عملکرد مدارس شرکت‌کننده در مرحله مقدماتی پرلز ۲۰۰۶ پژوهشکده‌ تعلیم‌ و تربیت‌ مطالعه‌ بین‌المللی‌ پرلز ۲۰۰۱
۴۶ رتبه‌بندی عملکرد دانش‌آموزان ایران در مرحله مقدماتی پرلز ۲۰۰۶ پژوهشکده‌ تعلیم‌ و تربیت‌ مطالعه‌ بین‌المللی‌ پرلز ۲۰۰۱
۴۷ بررسی تنوع و فراوانی دلایل علاقه‌مندی و عدم علاقه‌مندی دانش‌آموزان نسبت به مواد آزمون مرحله‌مقدماتی پرلز ۲۰۰۶ پژوهشکده‌ تعلیم‌ و تربیت‌ مطالعه‌ بین‌المللی‌ پرلز ۲۰۰۱
۴۸ گزارش مجموعه دستورالعمل‌های اجرایی مرحله مقدماتی پرلز ۲۰۰۶ پژوهشکده‌ تعلیم‌ و تربیت‌ مطالعه‌ بین‌المللی‌ پرلز ۲۰۰۱
۴۹ گزارش گروه تصحیح و نمره‌گذاری سؤالات پاسخ – ساز مرحله مقدماتی پرلز ۲۰۰۶ (فارسی – انگلیسی) پژوهشکده‌ تعلیم‌ و تربیت‌ مطالعه‌ بین‌المللی‌ پرلز ۲۰۰۱
۵۰ مهمترین عوامل پیشینه‌ای مرتبط با عملکرد دانش‌آموزان برتردر مرحله مقدماتی پرلز ۲۰۰۶ پژوهشکده‌ تعلیم‌ و تربیت‌ مطالعه‌ بین‌المللی‌ پرلز ۲۰۰۱
۵۱ گزارش نتایج اجمالی در مرحله مقدماتی پرلز ۲۰۰۶ (Almanacs) تحلیل سؤالات پاسخ‌- ساز و چندگزینه‌ای ومقایسه میانگین عملکرد دانش‌آموزان ایران با سایر کشورها پژوهشکده‌ تعلیم‌ و تربیت‌ مطالعه‌ بین‌المللی‌ پرلز ۲۰۰۱
۵۲ عناوین طرح‌های پژوهشی سواد خواندن در استان‌ها و حوزه ستادی پژوهشکده‌ تعلیم‌ و تربیت‌ مطالعه‌ بین‌المللی‌ پرلز ۲۰۰۱
۵۳ گزارش شاخص‌های آماری برای تحلیل سؤالات در مرحله مقدماتی پرلز ۲۰۰۶ پژوهشکده‌ تعلیم‌ و تربیت‌ مطالعه‌ بین‌المللی‌ پرلز ۲۰۰۱
۵۴ گردآوری نتایج اجمالی از نتایج تیمز ۱۹۹۵،۱۹۹۹،۲۰۰۳ پژوهشکده‌ تعلیم‌ و تربیت‌ تابستان ۱۳۸۵
۵۵ آشنایی اجمالی با مطالعات بین‌المللی تیمز ۲۰۰۷ پژوهشکده‌ تعلیم‌ و تربیت‌ زمستان ۱۳۸۵
۵۶ آشنایی اجمالی با مطالعات بین‌المللی تیمز پیشرفته ۲۰۰۸ پژوهشکده‌ تعلیم‌ و تربیت‌ زمستان ۱۳۸۵
۵۷ اهمیت و ضرورت شرکت در مطالعات بین‌المللی پژوهشکده‌ تعلیم‌ و تربیت‌ زمستان ۱۳۸۵
۵۸ گزارش اجرای مطالعه بین‌المللی تیمز – ۲۰۰۷ مرحله مقدماتی پژوهشکده‌ تعلیم‌ و تربیت‌ ۱۳۸۵
۵۹ گزارش اجرای مطالعه بین‌المللی تیمز پیشرفته – ۲۰۰۸ مرحله مقدماتی پژوهشکده‌ تعلیم‌ و تربیت‌ ۸۵-۸۶
۶۰ گزارش اجرای مطالعه بین‌المللی تیمز – ۲۰۰۷ مرحله اصلی پژوهشکده‌ تعلیم‌ و تربیت‌ ۸۵-۸۶
۶۱ گزارش اجماعی نتایج ملی و بین‌المللی پرلز ۲۰۰۶ در مقایسه با پرلز ۲۰۰۱ پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ۱۳۸۷
۶۲ گزارش اجماعی مهم‌ترین یافته‌های ملی و بین‌المللی تیمز ۲۰۰۷ در مقایسه با تیمز ۱۹۹۵،۱۹۹۹،۲۰۰۳ پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ۱۳۸۷
۶۳ گزارش نتایج مطالعه بین‌المللی پیشرفت سواد خواندن (پرلز)، ویژه‌نامه پژوهشی پرلز پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ۱۳۸۷
۶۴ نگاهی به جایگاه و روند عملکرد دانش‌آموزان ایران در مطالعات تیمز و پرلز پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ۱۳۸۷
۶۵ گزارش نتایج ملی و بین‌المللی پرلز ۲۰۰۶ در مقایسه با پرلز ۲۰۰۱ پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ۱۳۸۷
۶۶ گزارش عملکرد مدارس شرکت‌کننده در پرلز ۲۰۰۶ به تفکیک نوع مدرسه پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ۱۳۸۷
۶۷ نحوه عملکرد دانش‌آموزان پایه چهارم و هشتم ایران به سؤال‌های ریاضیات و علوم تیمز ۲۰۰۷ پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ۱۳۸۷
۶۸ نحوه روند دستیابی دانش‌آموزان پایه چهارم و هشتم ایران به نقاط معیار بین‌المللی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ۱۳۸۷
۶۹ گزارشی کوتاه بر نتایج ملی تیمز و پرلز پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ۱۳۸۷
۷۰ گزارش عملکرد مدارس شرکت‌کننده در تیمز پیشرفته ۲۰۰۷ به تفیک نوع مراکز آموزشی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ۱۳۸۷
۷۱ گزارش تحلیلی چارچوب ارزیابی تیمز ۲۰۰۷ به تفکیک حیطه‌های محتوایی و شناختی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ۱۳۸۷
۷۲ گزارش توجیهی تیمز و پرلز پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ۱۳۸۷
۷۳ گزارش نگاهی به جایگاه و عملکرد دانش‌آموزان ایران در تیمز پیشرفته ۲۰۰۸ پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ۱۳۸۸
۷۴ گزارشی از مهم‌ترین نتایج ملی و بین‌المللی تیمز پیشرفته ۲۰۰۸ پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ویژه‌نامه ۱۳۸۸
۷۵ اجرای مطالعه بین‌المللی تیمز ۲۰۱۱ (مرحله مقدماتی) پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ۱۳۸۸
۷۶ اجرای مطالعه بین‌المللی پرلز ۲۰۱۱ (مرحله مقدماتی) پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ۱۳۸۸
اسکرول به بالا