كتابها‌ مقالات سايتهاي مرتبط‌ بيوگرافي آلبوم عكس تماس با ما English
كودكي بازيافته
روزنه‌اي به سوي پاكي
(انتشارات عابد, چاپ اول, 1381, چاپ‌ دوم‌، 1382, 239 ص‌)
در اين‌ كتاب‌، شما خوانندة‌ عزيز نظاره‌گر دنياي‌ جديدي‌ از آنچه‌ كه‌ همة‌ ما بزرگسالان‌ داشته‌ايم‌ و در آن‌ زيسته‌ايم‌ و احتمالا" به‌ آن‌ بي‌اعتنا بوده‌ايم‌، خواهيد بود. اين‌ دنياي‌ "جديد"، همان‌ "دنياي‌ قديم‌ ِ" دوران‌ كودكي‌ است‌. دوران‌ جاودانگي‌ و سرمديت‌، پاكي‌ و صداقت‌، بي‌رنگي‌ و صراحت‌، تازگي‌ و طراوت‌، شور و حرارت‌، خيال‌ پروري‌ و خلاقيت‌، انعطاف‌پذيري‌ و صميميت‌ و هر آنچه‌ كه‌ از جنس‌ يك‌ رنگي‌، آزادي‌، بالندگي‌ و شادابي‌ است‌. دوراني‌ كه‌ چشمه‌هاي‌ جوشان‌ هوش‌ شهودي‌ و نيروي‌ كنجكاوي‌ در حدّ بيشينة‌ خود قرار دارد و اشتهاي‌ دانستن‌، اشتياق‌ به‌ فهميدن‌ و انگيزة‌ كشف‌ و شهود، ذهن‌ و دل‌ آدمي‌ را سرشار از شگفتي‌ و حيرت‌ مي‌سازد.
در اين‌ دوران‌ است‌ كه‌ اغلب‌ بزرگان‌ ِ قله‌هاي‌ معرفت‌ و پيشروان‌ عرفان‌ و بصيرت‌، در دورة‌ بزرگسالي‌ و كهن‌ سالي‌ خود حسرت‌وار در پي‌ بازگشت‌ به‌ آن‌ هستند؛ بازگشتي‌ كه‌ هرچند "عقب‌ گرد" را در پي‌ دارد، غايت‌ آن‌ پيشرفت‌ و پيشبرد و پيش‌ آهنگي‌ است‌؛ در عين‌ حال‌ كه‌ مراجعه‌ به‌ "گذشته‌" است‌، خلق‌ كردن‌ "آينده‌" است‌. در عين‌ حال‌ كه‌ "كوچك‌ شدن‌" است‌، در ذات‌ خود "بزرگ‌ بودن‌" را در پي‌ دارد.
در اين‌ كتاب‌ سعي‌ شده‌ است‌ با گردآوري‌ و ارائة‌ يافته‌هاي‌ روان‌ شناختي‌ و گزيده‌اي‌ از انديشه‌هاي‌ فيلسوفان‌ و سرودهاي‌ شاعران‌ جلوه‌هايي‌ از درياي‌ بي‌كران‌ آثار بزرگاني‌ كه‌ "كودكي‌ خود را بازيافته‌"اند به‌ نمايش‌ گذاشته‌ شود. تا از رهگذر اين‌ بازنگري‌ همة‌ ما بزرگسالان‌، كودكي‌ گم‌ شدة‌ خود را كه‌ سرماية‌ معنويت‌، بن‌ ماية‌ خلاقيت‌ و سرچشمة‌ صميميت‌ و محبت‌ است‌ در خود بازيابيم‌. باز توليد دوران‌ كودكي‌ در بزرگسالي‌ و فراخواني‌ بذرهاي‌ كاشته‌ شده‌ طفوليت‌ و خردسالي‌، بازگشودن‌ لايه‌هاي‌ پنهان‌ وجود و شكوفا كردن‌ استعدادها و قابليت‌هايي‌ است‌ كه‌ در پس‌ ِ كدورت‌ها، زمختي‌ها، روزمرگي‌ها و اكنون‌ زدگي‌ها پنهان‌ و مدفون‌ شده‌ است‌. بازكاوي‌ اين‌ معدن‌ گران‌ سنگ‌ بازآفريني‌ تماميت‌ وجود آدمي‌ را در پي‌ خواهد داشت‌.


ليست كتابهاي دكتر كريمي
 
 
Home English | Contact us | Photo Album | Biography | Related Sites | Articles | Books      
:::   تمام حقوق براي دكتر عبدالعظيم كريمي محفوظ است   :::   به روز شده در سال 1385   :::
Tel : (+9821) 88928318   Email : karimi@rie.ir
All rights reserved for Dr. Abdol Azim Karimi