كتابها‌ مقالات سايتهاي مرتبط‌ بيوگرافي آلبوم عكس تماس با ما English

مقالات ارائه شده توسط دكتر عبدالعظيم كريمي

       عناوين مقالات علمي
رديف عنوان نشريه شماره تاريخ ملاحظات
1 رابطه‌ رشد نواحي‌ مختلف‌ مغز با رشد شناختي‌ اطلاعات‌ علمي‌ 20 و 21 ششم‌ اسفند 1370
2 نقش‌ تعاليم‌ مذهبي‌ در آرامش‌ رواني‌ ماهنامه‌ تربيت‌ نخست‌ دهم‌ مهر 1373
3 ميز گرد جوانان‌ جامعه‌ و ارزشها(1) ماهنامه‌ تربيت‌ نخست‌ دهم‌ مهر 1373
4 نقش‌ خود رهبري‌ و خود نظم‌ جويي‌ در تربيت‌ عقلاني‌ كودك‌ مجموعه‌ مقالات‌‌ سمپوزيوم‌ ــــ آبان‌ 1370 انتشارات‌ تربيت‌
5 آيا تعليم‌ از تربيت‌ جداست اطلاعات‌ ــــ مرداد 73 3/6/73
6 رديابي‌ حافظه‌ در دوران‌ جنيني همشهري‌ ـــ تير ماه‌ 73 23/4/73
7 وابستگي‌، مانع‌ تربيت‌ است اطلاعات‌ 20269 مرداد 73 27/5/73
8 مراقبت‌هاي‌ عاطفي‌ در نوزادان‌ پيك‌ ماما 30 و 31 بهار و زمستان‌ 74 فصلنامه‌
9 چرا كودك‌ شما بي‌اشتهاست‌؟ همشهري‌ 6 73 آذر
10 بررسي‌ تحول‌ ظرفيت‌ عملياتي‌ و رابطه‌ آن‌ با تحول‌ قضاوت‌ اخلاقي‌ فصلنامه‌ تعليم‌ و تربيت‌ 26 70 تابستان‌
11 تحول‌ رفتار دزدي‌ در كودك‌ تربيت‌ دوم‌ ششم‌ آبان‌ 69
12 عوامل‌ رواني‌ بي‌اشتهايي‌ در كودكان‌ اطلاعات‌ علمي‌ 14 هفتم‌ آذر 71
13 رابطه‌ تحول‌ اخلاقي‌ با تحول‌ شناختي‌ كودكان‌ تربيت‌ تابستان‌ هفتم‌ 71
14 رابطه‌ تحول‌ اخلاقي‌ با تحول‌ شناختي‌ در كودكان‌ تربيت‌ اول‌ هشتم‌ مهر 71
15 مفهوم‌ مرگ‌ در تردد كودكان‌ رشد معلم‌ 9 11 خرداد 71
16 تحول‌مفهوم‌دروغگويي‌دركودكان‌(باتاكيدبرجنبه‌ روان‌شناختي‌آن‌) تربيت‌ دهم‌ هشتم‌ تابستان‌ 72
17 تحول‌ مفهوم‌ مرگ‌ در نزد كودكان‌ و نوجوانان‌ تربيت‌ دهم‌ هشتم‌ تابستان‌ 72
18 هشتاد نكته‌ تربيتي‌ در تربيت‌ ديني‌ كودكان‌ تربيت‌ دهم‌ 73 72
19 نكات‌ تربيتي‌ در بكارگيري‌ روش‌ تشويق‌ در تعليم‌ و تربيت‌ تربيت‌ اول‌ 72 مهر 72
20 بحثي‌ درباره‌ جايگاه‌ فعاليتهاي‌ پرورشي‌ در نظام‌ جديد آموزش‌ متوسطه تربيت‌ 3 10 آذر 73
21 بهداشت‌ رواني‌ كودك‌ در مقابله‌ با استرس‌ فقدان‌ تربيت‌ دهم‌ 73 تابستان‌ 73
22 تربيت‌ چه‌ چيز نيست‌؟! اطلاعات‌ ـــ 73 2/4/73
23 اندر ضرورت‌ تربيت‌ خاموش تربيت‌ 9 9 خرداد 73
24 جايگاه‌ هدايت‌ تحصيلي‌ در نظام‌ جديد آموزش‌ متوسطه‌ و ارتباط‌ آن‌ با سيستمهاي‌ توسعه‌ كشور (اول‌ و دوم‌) اطلاعات‌ ـــ 73 12/8/73
25 گستره‌ ارزشها در چرخه‌ تحول‌ رواني‌ ـ اجتماعي‌ خلاصه‌مقالات‌سمپوزيوم‌ سوم‌ آبان‌ 1371 ـــ
26 بررسي‌ استدلال‌ قضاوت‌ اخلاقي‌ افراد در برابر سرنوشت‌ محتوم‌ بيماران‌ رو به‌ مرگ‌ (آتانازي‌) كنگره‌ اخلاق‌ پزشكي‌ اولين‌ تابستان‌ 72 انتشارات‌
27 تربيت‌ كردن‌، مانع‌ تربيت‌ شدن‌ است‌! اطلاعات‌ ـــ 23/4/73 ـــ
28 پول‌ تو جيبي‌ آري‌ يا نه‌ رسالت‌ ـــ تابستان‌ 74 گفتگو
29 رابطه‌ ميان‌ رشد اخلاقي‌ و شناختي‌ كودكان‌ 4 تا 8 ساله‌ سمپوزيوم‌ جايگاه‌ تربيت‌ ـــ آبان‌ 1370 ـــ
30 جايگاه‌ نوجواني‌ در گستره‌ تحولات‌ رواني‌ ـ زيستي‌، اجتماعي‌ سمينار مسائل‌ جوانان‌ و نوجوانان‌ ارديبهشت‌ 72 دانشگاه‌ آزاد اصفهان‌ خوارسگان‌
31 زندگي‌ با سپرده‌هاي‌ متروك‌ همشهري‌ ـــ مهرماه‌ 73 28/7/73
32 گفتن‌، آموزش‌ دادن‌ نيست‌! اطلاعات‌ ـــ مهرماه‌ 73 28/7/73
33 مراقبت‌هاي‌ عاطفي‌ در نوزادان‌ (قسمت‌ 4) پيك‌ ماما 28 و 29 بهار و تابستان‌73 فصلنامه‌
34 اهميت‌ نقش‌ اخلاقي‌ پرستاران‌ در مراقبت‌هاي‌ عاطفي‌ نوزادان‌ كنگره‌ سراسري‌ اخلاق‌ پرستاري‌ مهرماه‌ 73 خلاصه‌ مقالات‌
35 تشويق‌ بيروني‌، مانع‌ خودانگيختگي‌ است‌ (قسمت‌ دوم‌) رشد معلم‌ 3 آذر 1373 ـــ
36 "تربيت‌ عاريه‌اي‌" مانع‌ از تربيت‌ طبيعي‌ است. اطلاعات‌ ـــ مهر ماه‌ 73 14/7/73
37 در تربيت‌ از تب‌ حرف‌ بازايستيم‌ اطلاعات‌ علمي‌ ـــ 73 آذر
38 تشويق‌ مانع‌ خودانگيختگي‌ است‌. (قسمت‌ اول‌) رشد معلم‌ 2 13 آبان 73
39 ميز گرد جوانان‌، جامعه‌ و ارزشها(2) تربيت‌ 2 10 آبان 73
40 مقابله‌ رواني‌ كودك‌ با استرس‌ فقدان‌ تربيت‌ 10 تابستان 73 ـــ
41 مراقبت‌هاي عاطفي (3) پيك ماما 29 10 بهار و تابستان 73
42 ارزشها در تعليم‌ و تربيت‌ فرهنگ‌ آفرينش‌ اول‌ 25 11/8/73
43 هشدارها و نكته‌هاي‌ تربيتي‌ (تربيت‌ از زاويه‌هاي‌ ديگر) كتابچه‌ ـــ 1374 انجمن‌اولياومربيان‌
44 حافظه‌ در دوران‌ جنيني‌ و نوزادي‌ 4 9 اطلاعات‌ علمي‌ 4 9 بهمن‌ 73
45 ذهن‌ مدرسه‌اي‌ نشده‌ اطلاعات‌ 20409 1373 13/11/73
46 تربيت‌ جذبه‌اي‌ اطلاعات‌ ـــ 1373 20/11/73
47 در تربيت‌ از تب‌ حرف‌ بازايستيم‌ (6) تربيت‌ سال‌ نهم‌ 2 سال‌ 73
48 اضطراب‌ پيش‌ از تولد اطلاعات‌ 11 سال‌ نهم‌ شهريور 73
49 تربيت‌ كردن‌ مانع‌ تربيت‌ شدن‌ اطلاعات‌ 20421 تيرماه 73 23/4/73
50 گستره‌ كاركرد مشاوره‌ در نظام‌ جديد آموزش‌ متوسطه‌ اطلاعات‌ 20258 مرداد 73 ـــ
51 خانه‌، مدرسه‌... ابرار ـــ مهر 73 مصاحبه 10/7/73
52 نكات‌ تربيتي‌ در بكارگيري‌ روش‌ تشويق‌ و تنبيه‌ ماهنامه‌ تربيت‌ سال‌ نهم ‌ اول‌ مهر 72 ـــ
53 جايگاه‌ تربيت‌ در نظام‌ جديد ماهنامه‌ تربيت‌ سال دهم سوم آذر ماه 73 ـــ
54 به‌ مناسبت‌ سالروز تاسيس‌ امور تربيتي‌ ماهنامه‌ تربيت‌ 1 مهر 73 ـــ
55 انضباط‌ اجتماعي‌ در دانش‌ آموزان‌ ماهنامه‌ تربيت‌ چهارم دي ماه 73 ـــ
56 چرا كودك‌ شما بي‌اشتها ست روز هفتم‌ ضميمه‌ همشهري‌ 6 آبان 73 27/8/73
57 تعليم‌ و تربيت‌ وارونه‌ اطلاعات ـــ دي ماه 74 4/10/74
58 بهداشت‌ رواني‌ كودك‌ در مواجهه‌ با مرگ‌ اطلاعات علمي 2 دهم آذر 74
59 آموزش‌ مانع‌ خلاقيت‌ است‌ فصلنامه مديريت 2 سوم تابستان 74
60 تعليم‌ و تربيت‌ وارنه‌ رشد معلم ـــ ـــ سال 74
61 تربيت‌ بيروني‌ مانع‌ تربيت‌ دروني‌ است‌ اطلاعات 20699 19 بهمن 74 ـــ
62 تربيت‌ چه‌ چيز نيست‌ رشد معلم 4 دي ماه 74 ـــ
63 گفتگو با نشريه‌ ارزش‌ها پيرامون‌ تعليم‌ و تربيت‌ اسلامي‌ نشريه ارزشها 2 آبان 75 ـــ
64 آموزش‌ و پرورش‌ و توسعه‌ فرهنگي خلاصه‌ مقالات‌ ـــ ـــ معاونت پژوهشي وزارت ارشاد
65 نقش ايمان در بهداشت رواني اصلاح و تربيت 23 سال دوم آذر 75
66 موانع فهم تربيت اطلاعات 20910 آبان 75 17/8/75
67 زيبايي شناسي و تربيت اطلاعات ـــ سال 75 31/3/75
68 ملاحظاتي پيرامون تربيت ديني ماهنامه تربيت 7 فروردين 75 ـــ
69 كاركرد نظام آموزش و پرورش در تربيت اجتماعي رشد معلم 1 مهر 75 ـــ
70 كاركرد نظام آموزش و پرورش در تربيت اجتماعي رشد معلم 2 آبان 75 ـــ
71 نگاهي تازه به متون كهن (مدرسه ما به اين چار ديوار گوشتي) (1) نگاه 78 آذر 75 ـــ
72 نگاهي تازه به متون كهن (تعليم وتربيت طلب مدار ...) (2) نگاه 78 آذر 75 ـــ
73 نگاهي تازه ببه متون كهن (آن را برون انداز واز اين پر شو) (3) نگاه 79 دي 75 ـــ
74 آيا مي‌دانيد؟ (هزار و يك نكته نهفته در تربيت) پيوند 205 آبان 75 ـــ
75 اكسير نگاه در تربيت ماهنامه تربيت 5 بهمن 75 ـــ
76 تحول حافظه و هوش خبرنامه پژوهش 23 بهار 75 ـــ
77 چه هراسي دارد تربيت كردن پيوند ـــ دي 75 ـــ
78 آموزش عليه آموزش رشد معلم 6 بهمن 75 ـــ
79 روزه تربيت (چگونه تربيت نكنيم) اطلاعات ـــ رمضان 75 11/11/75
80 رسالت معلم, انتقال دانش يا منش رشد معلم 7 اسفند 75 ـــ
81 آدمي از راه كاستن رشد مي‌كند و نه افزودن(4) نگاه 80 دي 75 ـــ
82 تربيت بدون واسطه نگاه 81 بهمن 75 ـــ
83 هركسي را سيرتي است در تربيت(5) نگاه 82 بهمن 75 ـــ
84 روزه تربيت (چگونه تربيت نكنيم) اطلاعات ـــ رمضان 75 11/11/75
85 رسالت معلم, انتقال دانش يا منش رشد معلم 6 اسفند 75 ـــ
86 آدمي از راه كاستن رشد مي‌كند و نه افزودن (7) نگاه 80 دي ماه 75 ـــ
87 تربيت بدون واسطه (8) نگاه 81 بهمن 75 ـــ
88 هر كسي را سيرتي است در تربيت (9) نگاه 82 بهمن 85 ـــ
89 تحول حافظه و هوش در كودكان فصلنامه انديشه و رفتار 4 بهار 75 مجله روان‌پزشكي
90 هزار و يك نكته نهفته در تربيت (1) پيوند 205 آبان 75 ـــ
91 اين علم‌ها همچون پيمودن آب درياست در تاس (13) نگاه 83 اسفند 75 ـــ
92 تحول حافظه در گذار از دوره پيش عملياتي به ... دورة عمليات منطقي عيني پژوهشنامه آموزشي 23 بهار 75 چكيده تحقيقات
93 تربيت اسلامي فعليت يافتن درون مايه‌هاي فطري ارزش‌ها دوم آبان 75 گفتگو
94 پنجره‌اي رو به شما آفتاب گردان 779 اسفند 75 26/11/75
95 باز هم نگاهي ديگر به تربيت اطلاعات 2012 اسفند 75 26/11/75
96 فراموشي خوب است! كيهان ـــ تيرماه 76 صفحه مدرسه
97 هنر دوست داشتن كيهان ـــ تيرماه 76 صفحه مدرسه
98 آيا تربيت علم است؟ فصلنامه حوزه و دانشگاه ـــ تيرماه 76 صفحه مدرسه
99 كاشكي تهي بودندي از آن هذيانها رشد معلم 7 فرويدن 76 ـــ
100 تعليم و تربيت از ياد رفته رشد معلم 8 ارديبهشت 76 ـــ
101 هزار و يك نكته نهفته در تربيت (2) پيوند 211 ارديبهشت 76 ـــ
102 هزار و يك نكته نهفته در تربيت (3) پيوند 212 خرداد 76 ـــ
103 گفتگو با كيهان پيرامون هدايت شغلي كيهان ـــ 3/3/76 مصاحبه
104 بهترين سخن آن است كه مفيد باشد نه بسيار(10) نگاه 91 تير 76 ـــ
105 اندر حكايت هدايت شغلي نگاه 88 خرداد 76 ـــ
106 حكمت‌هاي گم شده در تربيت (11) نگاه 87 خرداد 76 ـــ
107 يك قدم از خود فراتر نه تا شادي‌ها بيني (12) نگاه 85 ارديبهشت 76 ـــ
108 گر تو هيچ خط ندانستي تو را خط مي‌آموختم (14) نگاه 90 تيرماه 76 ـــ
109 سؤال نيكو نيمي از علم است كيهان ـــ خرداد 76 صفحه مدرسه
110 آموخته‌هايي كه در ياد مي‌مانند كيهان ـــ خرداد 76 صفحه مدرسه
111 بزرگترين تفريح كيهان ـــ خرداد 76 صفحه مدرسه
112 انديشه‌آموزي يا انديشه‌ورزي كيهان ـــ خرداد 76 صفحه مدرسه
113 تأثير تلويزيون بر كودك (گفتگو) ابرار ـــ تيرماه 76 25/4/76
114 اندرستايش جهل! (15) نگاه 91 تيرماه 76 ـــ
115 تربيت از مفروضه‌هاي موهوم تا واقعيت‌هاي موجود رشد معلم 3 آذر 77 ماهنامه
116 يك كنايه و صد اشاره (4) فرزند سالم 16 دي 77 ماهنامه
117 يك كنايه و صد اشاره (5) فرزند سالم 17 بهمن 77 ماهنامه
118 بازگشت به كودكي رشد معلم 4 دي 77 ماهنامه
119 يك كنايه و صد اشاره (3) فرزند سالم 15 آبان 77 ماهنامه
120 آموختن براي زيستن يا زيستن براي آموختن؟ تربيت 5 بهمن 77 ماهنامه
121 به فرهنگ باشد روان تندرست پيام مشاور 2 زمستان 77 فصلنامه
122 تفكر شهودي در كودكان پژوهشننامه ادبيات كودك و نوجوان 10 زمستان 77 فصلنامه
123 خطا محوري بستر درست انديشي حوزه و دانشگاه 14 و 15 بهار و تابستان 77 فصلنامه
124 ذهن آموزش نديده! رشد معلم 7 فروردين 78 ماهنامه
125 تعليم وتربيت رقابت مدار يا رفاقت مدار؟ تربيت 7 فروردين 78 ماهنامه
126 تربيت بيروني مانع تربيت دروني است رشد معلم 7 فروردين 78 ماهنامه
127 قلب تربيت نشده! تربيت 10 تابستان 78 ماهنامه
128 موسيقي و تربيت (1) تربيت 8 ارديبهشت 78 ماهنامه
129 موسيقي و حركات موزون(2) تربيت 9 خرداد 78 ماهنامه
130 راز و رمز شنيدن و گوش فرادادن رشد معلم 1 مهر 78 ماهنامه
131 تربيت طربناك (1) تربيت فروردين 79
132 تربيت طربناك (2) تربيت ارديبهشت 79
133 آموزش و پرورش يكپارچه رشد معلم 4 دي ماه 80 ماهنامه
134 آزاد و تربيت نشريه پژوهش 1 فرودين 82 كانون پرورشي
135 انشا و بازي مجموعه كتاب‌هاي نگارش 1 نشر لوح زرين
136 ضرورن “پرنكردن“ اوقات فراغت نشريه پيوند 285 تابستان 82 نشر پيوند
137 بررسي نتايج پرلز 2001 فصلنامه تعليم و تربيت بهار 84 پژوهشكده تعليم و تربيت
138 اجتماعي كردن مانع اجتماعي شدن است فصلنامه تربيت اسلامي (قم)

       عناوين مقالات ارائه شده در مجامع علمي
رديف عنوان محل ارائه ناشر تاريخ
1 رابطه رشد اخلاقي و هوش در كودكان اولين سمپوزيوم جايگاه تربيت تربيت آبان 69
2 نقش خودرهبري و خودنظم‌جويي در تربيت ... دومين سمپوزيوم جايگاه تربيت تربيت آبان 70
3 گستره‌ ارزش‌ها در دوره‌ نوجوان‌ سومين‌ سمپوزيوم‌ جايگاه‌ تربيت‌ تربيت‌ آبان‌ 1371
4 بررسي‌ تحول‌ مفهوم‌ مرگ‌ نزد كودكان‌ و نوجوانان‌ (استرس‌ فقدان‌) دومين‌ سمپوزيوم‌ استرس‌ (انسيتوروان‌ پزشكي‌) دانشگاه‌ علوم‌پزشكي‌ايران‌ بهمن‌ 1371
5 آتانازي‌ در اخلاق‌ پزشكي‌ بررسي‌ تحول‌ قضاوت‌ اخلاقي‌ كنگره‌ بين‌المللي‌ اخلاق‌ پزشكي‌ مركز مطالعات‌ و تحقيقات‌ پزشكي‌ تيرماه‌ 1372
6 جايگاه‌ نوجوان‌ و تحولات‌ زيستي‌ رواني‌ ـ اجتماعي‌ سمينار بررسي‌ مسائل‌ جوانان‌ معاونت‌ پژوهشي‌ دانشگاه‌ آزاد ارديبهشت‌1372
7 اخلاق‌ پرستاري‌ و مراقبت‌هاي‌ عاطفي‌ نوزادان‌ كنگره‌ سراسري‌ اخلاق‌ پرستاري‌ مركزمطالعات‌وتحقيقات‌ اخلاقي‌پزشكي‌ مهرماه‌1373
8 تربيت‌ هادي‌ در برابر تربيت‌ عايق‌ همايش‌ تربيت‌ در سيره‌ و كلام‌ امام‌علي‌(ع‌) مركزمطالعات‌تربيت‌ اسلامي‌ قم‌ 1380
9 دين‌دهي يا دين‌يابي همايش آسيب‌شناسي تربيت ديني پژوهشكده تعليم و تربيت دي 80
10 ارائه يافته‌هاي مطالعه بين‌المللي پيشرفت سواد خواندن 2001 همايش هفته پژوهش پژوهشكده تعليم و تربيت دي 82

       نگارش مقدمه براي كتابهاي تأليف شده ديگران
رديف عنوان ناشر تاريخ
1 كدام‌ شخصيت‌، كدام‌ شغل‌ انجمن‌ اولياء و مربيان‌ زمستان‌ 73
2 اردوهاي‌ پرورشي‌ قدياني‌ پائيز 73
3 دفتر ثبت‌ ستادهاي‌ تربيتي‌ معاونت‌ پرورشي‌ پائيز 73
4 مجموعه‌ مقالات‌ سمپوزيوم‌ انتشارات‌ تربيت‌ پائيز 74
5 چكيده‌ مقالات‌ مجامع‌ علمي‌ 1 تا 5 انتشارات‌ تربيت‌ پائيز 73
6 توصيه‌هاي‌ سومين‌ مجمع‌ علمي‌ انتشارات‌ تربيت‌ پاييز 74
7 توصيه‌هاي‌ چهارمين‌ مجع‌ علمي‌ انتشارات‌ تربيت‌ پاييز 74
8 حرفه‌ مناسب‌ شما چيست‌؟ ترجمة‌ دكتر حسينيان‌ و دكتر يزدي‌ 75
9 اختلالات‌ رواني‌ كودكان‌ و نوجوانان‌ ترجمة‌ دكتر امين‌ الله‌ فاضل‌ و علي‌ كريمي‌ 75
10 سلامت‌ جنسي‌ (كليدهاي‌ تربيت‌ كودكان‌) نشر صابريان 81
11 در آينه‌ي‌ نمايش‌ مركز هنرهاي نمايشي حوزه هنري 81
12 كليدهاي‌ آموزش‌ و مراقبت‌ از سلامت‌ جنسي‌ كودكان‌ و نوجوانان‌ ترجمه سارا رئيسي طوسي نشر صابرين 82
13 كليدهاي مراقبت از نوجوانان در اينترنت نشر صابرين 83
14 زنان هوشمند مي‌دانند ... نشر صابريان 84
15 چهره‌هاي متفاوت مردان نشر صابريان 84

       عناوين آثار پژوهشي
رديف عنوان ناشر تاريخ ملاحظات
1 بررسي مراحل تحول شناختي در كودكان 6 تا 14 ساله دفتر مشاوره 70
2 بررسي سلسله مراتب ارزش‌ها در مربيان و دانش‌آموزان دفتر مشاوره 71
3 بررسي مراحل دوست‌يابي در نزد كودكان و نوجوانان دفتر مشاوره 72
4 بررسي آتانازي و درك مفهوم آن در كودكان وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشكي 72
5 بررسي تحول مفهوم مرگ در نزد كودكان انستيتو روان‌پزشكي 72
6 راهبردهاي عملي در ترازيابي مراحل اخلاقي كودكان دفتر مشاوره 72
7 بررسي رابطه تحول هوش و حافظه در كودكان 4 تا 8 ساله دفتر مشاوره 73
8 بررسي حافظه در گذار از دوره پيش عملياتي به دورة عمليات منطقي عيني دفتر مشاوره 74
9 بررسي توانايي خواندن در كودكان پايه‌هاي چهارم دبستان پژوهشكده‌ تعليم‌ و تربيت‌ 80 مطالعه‌ بين‌المللي‌ پرلز 2001
10 بررسي‌ اجمالي‌ نتايج‌ ملي‌ و بين‌المللي‌ پرلز 2001 پژوهشكده‌ تعليم‌ و تربيت‌ 83 مطالعه‌ بين‌المللي‌ پرلز 2001
11 گستره‌ و ابعاد مفهوم‌ خواندن‌ با تأكيد بر مطالعه‌ پرلز 2001 پژوهشكده‌ تعليم‌ و تربيت‌ 83 مطالعه‌ بين‌المللي‌ پرلز 2001
12 نمونه‌اي از متن‌هاي قابل انتشار آزمون پرلز 2001 پژوهشكده‌ تعليم‌ و تربيت‌ 83 مطالعه‌ بين‌المللي‌ پرلز 2001
13 بررسي اجمالي نتايج مطالعة بين‌المللي پيشرفت سواد خواندن پرلز 2001 پژوهشكده‌ تعليم‌ و تربيت‌ 83 مطالعه‌ بين‌المللي‌ پرلز 2001
14 Survey Report (PIRLS 2001) پژوهشكده‌ تعليم‌ و تربيت‌ تابستان 81 مطالعه‌ بين‌المللي‌ پرلز 2001
15 Impact of RIRLS in IRAN پژوهشكده‌ تعليم‌ و تربيت‌ تابستان 83 مطالعه‌ بين‌المللي‌ پرلز 2001
16 بررسي اجمالي نتايج مطالعه بين‌المللي پيشرفت سواد خواندن پرلز 2001 پژوهشكده‌ تعليم‌ و تربيت‌ تابستان 83 مطالعه‌ بين‌المللي‌ پرلز 2001
17 بررسي نتايج مطالعه بين‌المللي پيشرفت سواد خواندن پرلز 2001 (ويژة سازمان پژوهش) پژوهشكده‌ تعليم‌ و تربيت‌ تابستان 83 مطالعه‌ بين‌المللي‌ پرلز 2001
18 گزارش اجمالي از عملكرد ده مدرسه برتر در پرلز 2001 پژوهشكده‌ تعليم‌ و تربيت‌ تابستان 83 مطالعه‌ بين‌المللي‌ پرلز 2001
19 بررسي عملكرد ده مدرسه برتر ايران در پرلز 2001 پژوهشكده‌ تعليم‌ و تربيت‌ زمستان 82 مطالعه‌ بين‌المللي‌ پرلز 2001
20 مجموعه گزارش‌هاي فني پرلز 2001 (ترجمه) پژوهشكده‌ تعليم‌ و تربيت‌ زمستان 83 مطالعه‌ بين‌المللي‌ پرلز 2001
21 گزارش عملكرد دانش‌آموزان ايران در آزمون‌هاي ادبي و اطلاعاتي پرلز 2001 پژوهشكده‌ تعليم‌ و تربيت‌ بهار 83 مطالعه‌ بين‌المللي‌ پرلز 2001
22 مقايسه نتايج ملي و بين‌المللي پيشرفت سواد خواندن در پرلز 2001 پژوهشكده‌ تعليم‌ و تربيت‌ بهار 83 مطالعه‌ بين‌المللي‌ پرلز 2001
23 مطالعة‌مهمترين عوامل مرتبط با پيشرفت سواد خواندن در پرلز 2001 پژوهشكده‌ تعليم‌ و تربيت‌ بهار 83 مطالعه‌ بين‌المللي‌ پرلز 2001
24 گزارش نتايج عملكرد دانش‌آموزان ايراني با عملكرد بالا در مقايسه با دانش‌آموزان با عملكرد پايين در پرلز 2001 پژوهشكده‌ تعليم‌ و تربيت‌ بهار 83 مطالعه‌ بين‌المللي‌ پرلز 2001
25 گزارش عملكرد دانش‌آموزان ايراني در آزمون‌هاي ادبي اطلاعاتي پرلز 2001 پژوهشكده‌ تعليم‌ و تربيت‌ بهار 83 مطالعه‌ بين‌المللي‌ پرلز 2001
26 گستره و ابعاد مفهوم خواندن با تأكيد بر چارچوب مطالعه پرلز پژوهشكده‌ تعليم‌ و تربيت‌ بهار 83 مطالعه‌ بين‌المللي‌ پرلز 2001
27 گزارش تفصيلي (مقايسه بين 35 كشور) جداول و رتبه كشورها در پرلز 2001 براساس متغيرهاي مؤثر و رتبه توسعه يافتگي آنها پژوهشكده‌ تعليم‌ و تربيت‌ بهار 83 مطالعه‌ بين‌المللي‌ پرلز 2001
28 يافته‌هاي ديگري از پرلز 2001 (3) بررسي متغيرهاي پيشينه‌اي پژوهشكده‌ تعليم‌ و تربيت‌ بهار 83 مطالعه‌ بين‌المللي‌ پرلز 2001
29 مقايسه مباني نظري و مفهومي سواد خواندن در پروژه‌هاي PIRLS, PISA, ABC پژوهشكده‌ تعليم‌ و تربيت‌ پاييز 83 مطالعه‌ بين‌المللي‌ پرلز 2001
30 نظرسنجي اجمالي از دانش‌آموزان ابتدايي پايه چهارم در بارة ترجمه‌هاي اوليه متون آزمون پرلز 2001 پژوهشكده‌ تعليم‌ و تربيت‌ پاييز 83 مطالعه‌ بين‌المللي‌ پرلز 2001
31 گزارش اجمالي مقايسه عملكرد كشورهاي صنعتي و توسعه يافته با ساير كشورهاي شركت كننده در پرلز 2001 براساس شاخص‌هاي توسعه پژوهشكده‌ تعليم‌ و تربيت‌ پاييز 83 مطالعه‌ بين‌المللي‌ پرلز 2001
32 گزارش نتايج عملكرد دانش‌آموزان ايراني با عملكرد بالا در مقايسه با دانش‌آموزان با عملكرد پايين در پرلز 2001 پژوهشكده‌ تعليم‌ و تربيت‌ پاييز 83 مطالعه‌ بين‌المللي‌ پرلز 2001
33 بررسي عوامل مؤثر در سواد خواندن در جوامع صنعتي پرلز 2001 پژوهشكده‌ تعليم‌ و تربيت‌ پاييز 83 مطالعه‌ بين‌المللي‌ پرلز 2001
34 گزارش ناظران ملي از اجراي مقدماتي 2006 كيفيت كنترل پژوهشكده‌ تعليم‌ و تربيت‌ بهار 84 مطالعه‌ بين‌المللي‌ پرلز 2001
35 گزارش نظرسنجي از دانش‌آموزان در پرلز 2006 پژوهشكده‌ تعليم‌ و تربيت‌ بهار 84 مطالعه‌ بين‌المللي‌ پرلز 2001
36 رتبه‌بندي عملكرد دانش‌آموزان ايران در مرحله مقدماتي پرلز 2006 پژوهشكده‌ تعليم‌ و تربيت‌ بهار 84 مطالعه‌ بين‌المللي‌ پرلز 2001
37 نظرسنجي اجمالي از دانش‌آموزان ابتدايي پايه چهارم در باره ترجمه‌هاي اوليه متون آزمون پرلز 2006 پژوهشكده‌ تعليم‌ و تربيت‌ بهار 84 مطالعه‌ بين‌المللي‌ پرلز 2001
38 ارزيابي چارچوب و ويژگي‌هاي مطالعه پرلز 2006 پژوهشكده‌ تعليم‌ و تربيت‌ تابستان 84 مطالعه‌ بين‌المللي‌ پرلز 2001
39 گزارش اجمالي از عملكرد ده مدرسه برتر در مرحلة مقدماتي پرلز 2006 پژوهشكده‌ تعليم‌ و تربيت‌ مطالعه‌ بين‌المللي‌ پرلز 2001
40 گزارش استخراج تنوع و فراواني خطاهاي اجرايي هماهنگ‌كنندگان و مجريان استاني در اجراي مرحلة مقدماتي پرلز 2006 پژوهشكده‌ تعليم‌ و تربيت‌ مطالعه‌ بين‌المللي‌ پرلز 2001
41 گزارش موارد اصلاحي متن‌هاي ترجمه شدة ادبي و اطلاعاتي مرحلة مقدماتي پرلز 2006 پژوهشكده‌ تعليم‌ و تربيت‌ مطالعه‌ بين‌المللي‌ پرلز 2001
42 گزارش مراحل اجرايي مرحلة مقدماتي پرلز 2006 پژوهشكده‌ تعليم‌ و تربيت‌ مطالعه‌ بين‌المللي‌ پرلز 2001
43 گزارش ناظران ملي از اجراي مرحلة مقدماتي پرلز 2006 براساس فرم ثبت مشاهدات كيفيت كنترل اجرا پژوهشكده‌ تعليم‌ و تربيت‌ مطالعه‌ بين‌المللي‌ پرلز 2001
44 گزارش نظرسنجي از دانش‌آموزان شركت كننده در مرحلة مقدماتي پرلز 2006 در باره مواد آزمون پرلز الف: متن‌هاي ادبي ب: متن‌هاي اطلاعاتي پژوهشكده‌ تعليم‌ و تربيت‌ مطالعه‌ بين‌المللي‌ پرلز 2001
45 رتبه‌بندي عملكرد مدارس شركت‌كننده در مرحلة مقدماتي پرلز 2006 پژوهشكده‌ تعليم‌ و تربيت‌ مطالعه‌ بين‌المللي‌ پرلز 2001
46 رتبه‌بندي عملكرد دانش‌آموزان ايران در مرحلة مقدماتي پرلز 2006 پژوهشكده‌ تعليم‌ و تربيت‌ مطالعه‌ بين‌المللي‌ پرلز 2001
47 بررسي تنوع و فراواني دلايل علاقه‌مندي و عدم علاقه‌مندي دانش‌آموزان نسبت به مواد آزمون مرحله‌مقدماتي پرلز 2006 پژوهشكده‌ تعليم‌ و تربيت‌ مطالعه‌ بين‌المللي‌ پرلز 2001
48 گزارش مجموعه دستورالعمل‌هاي اجرايي مرحلة مقدماتي پرلز 2006 پژوهشكده‌ تعليم‌ و تربيت‌ مطالعه‌ بين‌المللي‌ پرلز 2001
49 گزارش گروه تصحيح و نمره‌گذاري سؤالات پاسخ - ساز مرحله مقدماتي پرلز 2006 (فارسي - انگليسي) پژوهشكده‌ تعليم‌ و تربيت‌ مطالعه‌ بين‌المللي‌ پرلز 2001
50 مهمترين عوامل پيشينه‌اي مرتبط با عملكرد دانش‌آموزان برتردر مرحله مقدماتي پرلز 2006 پژوهشكده‌ تعليم‌ و تربيت‌ مطالعه‌ بين‌المللي‌ پرلز 2001
51 گزارش نتايج اجمالي در مرحله مقدماتي پرلز 2006 (Almanacs) تحليل سؤالات پاسخ‌- ساز و چندگزينه‌اي ومقايسة ميانگين عملكرد دانش‌آموزان ايران با ساير كشورها پژوهشكده‌ تعليم‌ و تربيت‌ مطالعه‌ بين‌المللي‌ پرلز 2001
52 عناوين طرح‌هاي پژوهشي سواد خواندن در استان‌ها و حوزة ستادي پژوهشكده‌ تعليم‌ و تربيت‌ مطالعه‌ بين‌المللي‌ پرلز 2001
53 گزارش شاخص‌هاي آماري براي تحليل سؤالات در مرحله مقدماتي پرلز 2006 پژوهشكده‌ تعليم‌ و تربيت‌ مطالعه‌ بين‌المللي‌ پرلز 2001

 
Home English | Contact us | Photo Album | Biography | Related Sites | Articles | Books      
:::   تمام حقوق براي دكتر عبدالعظيم كريمي محفوظ است   :::   به روز شده در سال 1385   :::
Tel : (+9821) 88928318   Email : karimi@rie.ir
All rights reserved for Dr. Abdol Azim Karimi